ÖRNEK OLAYLAR

Olayın Özeti:

A, B ve C tekneleri rüzgaraltındaki finiş hattının sancak ucuna doğru yarışmaktadırlar. A teknesi sancak kontrada, B ve C tekneleri ise iskele kontrada ve kapatmalıdırlar. B teknesi C'nin rüzgarüstündedir. A teknesi, B ve C ile keşişen bir rota izlemektedir. 1 nci pozisyonda A teknesi, B'den yaklaşık bir buçuk tekne boyu mesafede olup 'Sancak' diye seslenmiştir. Bu anda finiş şamandrasına en yakın tekne şamandraya dört tekne boyundan daha uzak mesafede bulunan B teknesidir. B teknesi, 'Rüzgaraltımda yol hakkına sahip bir tekne var, kavanca yapamam, gidebileceğim başka bir yer de yok' şeklinde cevap vermiştir. C teknesi ise herhangi bir cevap vermemiştir. A teknesi, B'nin rüzgarüstüne ve iskele kontraya kavanca yaparak O'na kapatmalı duruma gelir. A teknesi protesto verir. B teknesi, A ve C'nin önünde olacak şekilde finiş hattından geçerek yarışı önce bitirmiştir.

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarına göre 1 nci pozisyonda yol hakkına sahip tekneler hangileridir? 2 nci ve 3 ncü pozisyonlarda durumu değerlendirin (A teknesi iskele tarafa kavança yaptıktan sonra).
Bizim olayımızda üç tekne vardır. Yol hakkını belirlemek için tekneleri ikişer ikişer analiz edeceğiz.

Kural 10- 1 nci pozisyonda A ve B tekneleri ile A ve C tekneleri karşıt kontradırlar. Bu yüzden A teknesi, kural 10 (Karşıt Kontralarda) gereğince sancak kontra olarak B ve C üzerinde yol hakkına sahip teknedir.

Kural 11- 1 nci pozisyonda B ve C tekneleri aynı kontrada ve kapatmalıdır. Ancak C, rüzgaraltı tekne olarak kural 11 (Aynı Kontralarda; Kapatmalı) gereğince B üzerinde yol hakkına sahiptir. 2 nci ve 3 ncü pozisyonlarda her üç tekne de aynı kontrada ve kapatmalıdırlar. Bu durumda kural 11 gereğince C teknesi, rüzgaraltı tekne olarak A ve B üzerinde yol hakkına sahiptir. B teknesi ise sadece A üzerinde yol hakkına sahiptir.

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak, yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan Kısım B kuralları hangileridir?
Teknelerin yol hakkına sahip oluşları zaman zaman değişmektedir.

Kural 15- A teknesi kavança yaparak, diğerleriyle aynı kontrada ve kapatmalı ancak rüzgarüstü tekne durumuna geldiği zaman B ve C teknelerinden herbiri, A üzerinde yol hakkına sahip hale gelmişlerdir. B ve C teknelerinin herbirinin, A üzerinde yol hakkını kazanması A'nın hareketleri sonucunda olması dışında kural 15 (Kazanılmış Yol Hakkı) uygulanır.

Kural 16- Yol hakkına sahip her tekne, kendisine yer verecek tekneye uzak durması için imkan tanımadan rotasını değiştiremediği sürece kural 16 (Rota Değişikliği)'ya tabi olacaktır.

Kural 17.1 ve 17.2- B ve C arasındaki kapatma, C'nin geriden gelerek kendi iki boyu mesafesi içinde B ile kapatma sağlaması ile meydana gelmiştir. Bu sebepten kural 17.1 (Aynı Kontrada; Esas Rota) uygulanır ve C teknesi, esas rotasından daha yüksek seyredemez. Ayrıca, C teknesi, B'nin rüzgaraltında olarak onu geçmeye çalışırken kural 17.2 (Aynı Kontrada; Esas Rota) uygulanır ve B teknesi esas rotasından daha düşük seyredemez.

3. Bölüm 2 kurallarından (özellikle Kısım C ve D) uygulanacak başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Kural 18- Kural 18.1 (a) tekneler aynı tarafta bırakacakları bir şamandra veya engeli geçmek üzere oldukları andan itibaren kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş)'in uygulanacağını belirtir. Kural 18'in uygulanıp-uygulanmayacağını analiz ederken üç ilişki dikkate alınacaktır. Birincisi, her üç tekne de finiş şamandrasını geçmek üzeremidir? Hayır. 1 nci pozisyonda tekneler finiş şamandrasından dört tekne boyundan daha fazla uzaklıktadırlar. Bu yüzden kural 18 uygulanmaz. (Şayet bu tekneler katamaran veya rüzgarlı bir ortamda seyreden benzeri süratli tekneler olsalardı, şamandradan olan dört tekne boyu uzaklık 'geçmek üzere' olunan mesafe kabul edilebilirdi Ancak bu duruma ender olarak rastlanmaktadır. İkinci olarak, B teknesi kural 18.2 (a) (Yer Vermek; Uzak Durmak) gereğincebir engeli (A) diğer bir tekne (C) ile beraber aynı tarafta bırakarak geçerken C'den yer istemeye hakkı varmıdır? Evet. B ve C tekneleri kural 10'a göre A'dan uzak durmaktadırlar. 1 nci pozisyonda A teknesi sancak kontradır ve her iki tekne için bir engeldir. Bu yüzden kural 18 ve kural 18.2 (a) uygulanacaktır. Son olarak, B teknesi diğer tekne (A) ile beraber bir engeli (C) aynı tarafta bırakarak geçmek için kural 18.2 (a)'ya göre A teknesinden yer isteme hakkına sahipmidir? Hayır. Engel tanımına göre, A teknesi sancak kontradayken C teknesi, sadece B için bir engeldir. A için bir engel değildir. (B teknesi kural 11'e göre C'den; C teknesi de kural 10'a göre A'dan uzak durmak zorundadır). Bu sebepten 1 nci pozisyonda A ile B arasında kural 18 uygulanmaz. Çünkü, her iki tekne de bir engeli aynı tarafta bırakarak geçmek üzere olan tekneler değildir.(C teknesi, teknelerden sadece biri için engeldir). Ancak, 2 nci ve 3 ncü pozisyonlarda C teknesi, hem A hem de B için engeldir. Bu sebepten kural 18 ve 18.2 (a) uygulanır.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
Kural 10- A teknesi, B ve C'ye çarpmamak için rotasını değiştirmek zorunda bırakılmış ve kavanca yaparak iskele kontra duruma gelmiştir. A'dan uzak durmadıkları için her iki tekne de kural 10 (Karşıt Kontralarda)'u ihlal etmişlerdir.

Kural 18.2 (a)- A teknesi, B ve C için bir engel olduğu ve ayrıca B teknesi, yol hakkı olmayan içten kapatmalı tekne durumunda olduğu için kural 18.2 (a) (Yer Vermek; Uzak Durmak) gereğince, A'dan uzak durabilmesi için C'den yeterli yeri isteme hakkına sahiptir. Bu yüzden, A ve C'den sakınabilmek için rotasını değiştirdiği zaman kendisine yeterli yerin verilmesi gerekir. B'nin A ve C'den sakınabilmesi için C'ye yer için seslenmesine gerekte yoktur. C teknesi, B'nin ihtiyaç duyacağı yeri vermeye hazır olmalıdır.

Kural 64.1 (b)- B teknesi, protesto duruşmasında; eğer C teknesi kendisine yeterli yeri vermiş olsaydı A'dan sakınmak için rotasını değiştirmeye hazır olduğunu belirtmiş ve kural 10'u ihlal etmesinin C'nin kural 10 veya kural 18.2 (a)'yı ihlal etmesinden kaynaklandığını ileri sürerek temize çıkarılması gerektiğini belirtmiştir. Böyle bir olayda kesin karar verebilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulacaktır.

Özet:

Kural 10 (Karşıt Kontralarda) gereğince, iskele kontra olan B ve C tekneleri, sancak kontra olan A teknesinden uzak durmalıdırlar.

Kural 18.2 (a)- B ve C tekneleri için A teknesi; kendisinden uzak durulacak bir engeldir. Bu yüzden kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş) uygulanır. Kural 18.2 (a) (Yer Vermek; Uzak Durmak) gereğince, B teknesi yol hakkına sahip olmayan kapatmalı durumdaki iç teknedir. Bu yüzden B teknesi, yeterli yeri olmadığı nedeniyle A'ya seslenmek yerine ondan uzak durmak için; yere ihtiyacı olduğunu belirterek C'ye seslenmeliydi. Kural 18.2 (a) gereğince C teknesi, B'ye yer vermek zorundadır.

Kural 64.1 (b)- Protesto duruşmasında ortaya çıkacak gerçeklere bağlı olarak, B'nin kural 10'u ihlali, C'nin kural 10'u veya kural 18.2 (a)'yı ihlalinden kaynaklanması halinde B teknesi temize çıkabilecektir.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: